Journal

Article
ทักษะชีวิต ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารสวนปรุง (ISSN: 08572127)
Volume
26
Issue
3
Year
กันยายน - ตุลาคม 2010
Page
5-17
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-