Journal

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
44
1
70-102
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459435 ชื่อวิชา Psychology of Group Counseling,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2018