Journal

Article
การประเมินการกร่อนดินและการสูญเสียธาตุอาหารภายใต้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
Journal
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
Volume
35
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
447-459
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-