Journal

Journal of Fish Diseases (ISSN: 13652761)
42
10
1383-1389
ตุลาคม 2019
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาระยะเวลาและความคงตัวของเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคในเนื้อปลานิลแดง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508597 ชื่อวิชา Seminar,22 ก.ค. 2019 - 22 ก.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าเชื้อต่อไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิล แหล่งทุน :Lanxess Thai Co.,Ltd,1 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำใสฟาร์ม จำกัด การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อควบคุมป้องกันโรคภายในฟาร์ม,1 ม.ค. 2020 - 31 ส.ค. 2020