Journal

Agriculture and Natural Resources (ISSN: 2452316x)
53
4
373-377
กรกฎาคม - สิงหาคม 2019
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :บรรยายและส่งเล่มวิทยานิพนธ์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020