Journal

Article
แนวปฏิบัติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรในพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
29
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2019
Page
33-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-