Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงประโยชน์ทดแทนการว่างงาน: กรณีศึกษาพนักงานในบริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
Journal
วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 26974185)
Volume
1
Issue
1
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
13-32
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-