Journal

องค์ประกอบเชิงสำรวจของความตระหนักรู้และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ประกอบอาชีพอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
16
1
126-153
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-