Journal

การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร.
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (ISSN: 22288287)
10
1
252-265
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-