Journal

Article
ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอก ต่อการงอกละอองเรณูและการตดิเมล็ดของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในระยะตั้งท้อง ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
36
Issue
ฉบับพิเศษ
Year
มีนาคม 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-