Journal

Article
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Journal
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ISSN: 22869832)
Volume
12
Issue
34
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
83-98
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-