Journal

Article
ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อโคนมเพศผู้และโคกำแพงแสนเพศผู้ขุน
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
37
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2019
Page
313-323
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-