Journal

ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อโคนมเพศผู้และโคกำแพงแสนเพศผู้ขุน
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
37
2
313-323
เมษายน - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-