Journal

ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง: กรณีศึกษา หมู่เกาะรัง ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
12
23
65-76
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-