Journal

Article
การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง จังหวัดเชียงใหม่
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
37
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
108-117
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-