Journal

Article
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการตลาดผู้ประกอบการ
Journal
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (ISSN: 25395939)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
314-325
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-