Journal

Article
อิทธิพลของภาวะผู้นำต่อผลการดำเนิงานด้านบริการผ่านนวัตกรรมการจัดการ
Journal
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
1-26
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-