Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักด้านภูมิคุ้มกันตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Journal
Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 19063431)
Volume
12
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2019
Page
431-450
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-