Journal

Article
กลไกที่หลากหลายของแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่จากดินบริเวณรากข้าวต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561 (ISSN: 08570108)
Volume
36
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
33-42
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-