Journal

Journal of Agricultural Science and Technology B (ISSN: 21616264)
9
1
49-59
มกราคม - พฤษภาคม 2019
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,16 มี.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :รายงานการวิจัย การนำไปวางแผนการบริหารจัดการวิจัย และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์,26 พ.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738371 ชื่อวิชา Drawing for Biology Illustrations,1 ก.พ. 2019 - 2 พ.ย. 2019
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น ,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019