Journal

Article
การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกในรายวิชาการประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 08571511)
Volume
42
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2019
Page
75-92
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-