Journal

การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกในรายวิชาการประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 08571511)
42
2
75-92
เมษายน - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-