Journal

การปรับตัวของเกษตรกรต่อปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
1
2
35-45
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-