Journal

Article
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อเศรษฐกิจชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022x)
Volume
12
Issue
24
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
62-77
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-