Journal

การเปรียบเทียบพื้นสนามที่แตกต่างกันต่อความเร็วในการวิ่งของนักกีฬาฟุตซอล
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา (ISSN: 1905291X)
11
2
31-46
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-