Journal

Article
ผลของบุคลิกภาพและความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida Development Journal) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ISSN: 01253689)
Volume
58
Issue
3
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
52-76
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-