Journal

Article
การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อ สภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal
Thai Journal of Science and Technology (ISSN: 22867333)
Volume
8
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2019
Page
386-397
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302513 ชื่อวิชา Urban Ecology,1 มิ.ย. 2020 - 24 มิ.ย. 2021