Journal

ภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความพร้อมในการตั้งครรภ์ของหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies) (ISSN: 26729636)
18
3
33-41
กรกฎาคม - กันยายน 2018
นานาชาติ
-
-
-
-