Journal

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 25397249)
2562
1
58-73
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-