Journal

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง
ดำรงวิชาการ (ISSN: 16864395)
17
2
37-58
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-