Journal

Article
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง
Journal
ดำรงวิชาการ (ISSN: 16864395)
Volume
17
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
37-58
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-