Journal

การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นที่การเก็บรักษาต่างกัน
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
13
1
75-87
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-