Journal

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR
วารสารวิชาการเกษตร (ISSN: 01258389)
36
2
211-220
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-