Journal

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ISSN: 19059469)
Volume
12
Issue
พิเศษ
Year
ตุลาคม 2018
Page
193-205
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-