Journal

Article
การพยากรณ์ราคากากถั่วเหลืองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
35
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
392-399
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-