Journal

ผลของการขาดน้ำที่ช่วงอายุต่างๆต่อการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนในคะน้าฮ่องกง
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
47
1
15-20
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019
ชาติ
-
-
-
-