Journal

Article
ผลของการขาดน้ำที่ช่วงอายุต่างๆต่อการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนในคะน้าฮ่องกง
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
47
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019
Page
15-20
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-