Journal

Article
อิทธิพลของทุนทางสังคมภายในและภายนอกที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม
Journal
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (ISSN: 19060254)
Volume
13
Issue
18
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-