Journal

Article
การอาบน้ำยาไม้ยางพาราตามกรรมวิธีจุ่มและทาโดยใช้สารคอปเปอร์แนปทีเนตและสารประกอบโบรอนเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของปลวก
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
37
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
130-137
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-