Journal

ผลของกรดไขมันสายกลางต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และปริมาณแบคทีเรีย วิบริโอรวมในลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
47
1
-
มกราคม 2019
ชาติ
-
-
-
-