Journal

การศึกษาระเบียบข้อบังคับและต้นทุนการผลิตกับการปรับองค์กรเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
บทบัณฑิตย์ (ISSN: 08572992)
74
4
1-54
ตุลาคม - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-