Journal

Regulation compliance model of national park visitors
Humanities, Arts and Social Science Studies (ISSN: 26300079)
18
3
695-716
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 ม.ค. 2020 - 30 ธ.ค. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,24 ส.ค. 2020 - 7 ก.ย. 2020