Journal

Article
ผลของสารละลายซิลเวอร์ไนเทรตและ NAA ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis) เพศเมีย
Journal
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
Volume
35
Issue
1
Year
มกราคม 2019
Page
13-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-