Journal

Research in International Business and Finance (ISSN: 02755319)
48
-
258-270
เมษายน 2019
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

ผลของวัฒนธรรมต่อการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Economics,6 มิ.ย. 2020 - 6 มิ.ย. 2020