Journal

การประเมินศักยภาพในการทนเค็มของมะเขือการค้า 11 พันธุ์ในสภาพโรงเรือน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
1
1
57-68
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-