Journal

จีโนม RNA S และ M ของทอสโพไวรัสสาเหตุโรคใบจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกและมะเขือเทศ
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561 : 36 (1) : 113-123 (ISSN: 08570108)
36
1
113-123
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-