Journal

Article
การตรึงโลหะหนักในดินที่ปนเปื้อนบริเวณรอบเหมืองสังกะสีด้วยดินตะกอนจากโรงผลิตนำ้ประปาเพื่อใช้ในการปลูกข้าว
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
36
Issue
3
Year
กันยายน 2018 - ธันวาคม 2008
Page
168-177
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-