Journal

Article
อิทธิพลของอุณหภูมิบาร์เรลและความชื้นของตัวอย่างป้อนต่อคุณภาพทางเคมี กายภาพและประสาทสัมผัสของเอกซ์ทรูเดตโปรตีนสูงจากแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
36
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2018
Page
158-167
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-