Journal

Article
การประเมินผลมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย
Journal
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (ISSN: 19056303)
Volume
13
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
91-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-