Journal

Article
การรับรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณลักษณะวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบูรณ์
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
46
Issue
2
Year
มีนาคม - เมษายน 2018
Page
237-246
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-