Journal

เส้นใยจากเปลือกลำต้นกระเจี๊ยบเขียว : ผลของวิธีการเตรียมและระยะเวลาแช่หมักต่อปริมาณ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเชิงกลของเส้นใย
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
61
2
73-84
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-