Journal

Article
เส้นใยจากเปลือกลำต้นกระเจี๊ยบเขียว : ผลของวิธีการเตรียมและระยะเวลาแช่หมักต่อปริมาณ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเชิงกลของเส้นใย
Journal
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
Volume
61
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
73-84
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-