Journal

Article
ประเมินการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการประเมินแบบตอบสนอง
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (ISSN: 19059469)
Volume
12
Issue
พิเศษต.ค.
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2018
Page
1-10
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-