Journal

ประเมินการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการประเมินแบบตอบสนอง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (ISSN: 19059469)
12
พิเศษต.ค.
1-10
ตุลาคม - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-