Journal

Article
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการตามขั้นตอนการสอนของแวนฮีลีโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (ISSN: 19059469)
Volume
12
Issue
พิเศษ
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2018
Page
206-216
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-