Journal

การศึกษาความเหมาะสมของจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
7
2
1-17
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-